• Slide1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารธนาคารอาคารสงเคราะห์
โดยมีสถานที่ให้บริการประชาชน บริเวณด้านหน้าทางเข้าประตู 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อมูลที่ให้บริการ

ดัชนี/สารบัญ

ดัชนี/สารบัญ รวมมาตรา 7 และมาตรา 9 ข้อมูลทั้งหมดใน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์

มาตรา 7

ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
  • โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ
  • กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง
  • ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา 9

ข้อมูลที่เผยแพร่ให้ประชาชนสามรถตรวจสอบได้
  • ข้อมูลทั่วไป กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ
  • นโยบายและแผนงาน ผลการดำเนินงาน
  • อื่น ๆ

ขั้นตอนการติดต่อ

  1. แสดงความจำนงต่อพนักงานประจำศูนย์ฯ
  2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการเพื่อ - ตรวจดู - ขอสำเนา
  3. กรณีขอสำเนาข้อมูลข่าวสารชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารฯ กำหนด

ร้องเรียนออนไลน์

สามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้ที่ทุกฝ่าย/สำนัก/สาขาของธนาคาร นอกจากนี้ยังมีช่องทางการสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ

สถานที่ติดต่อ

บริเวณด้านหน้าทางเข้าประตู 1
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
เปิดให้บริการ :
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30–15.30 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์